‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.’
Moderne wetenschap en oude wijsheid stemmen tegenwoordig overeen in hun beschrijving van de wereld…

…de wereld is een weefsel van verschijnselen bestaande uit energie en bewustzijn. Het oude idee dat de basis van de wereld bestaat uit materie, is door de wetenschap achterhaald. De dingen die we vergeten zijn kunnen we opnieuw leren. We are Reloading lost data.

Basis van de wereld niet ‘spul’ maar energie

Uit onderzoek blijkt dat materie bestaat uit lege ruimte met daarin een aantal piepkleine deeltjes die eigenlijk een soort vortexen zijn, wervelingen. Deze ‘deeltjes’ zijn in feite zichtbare energie. Het universum is niet gemaakt van ‘iets’. Het bestaat niet uit ‘spul’ , het bestaat uit energie.

Volgens de moderne natuurkunde is onze wereld, hoewel die echt en ‘vast’ lijkt, in werkelijkheid een denkbeeldige levenssfeer waarvan de kenmerken veranderen naargelang de psyche van degene die ernaar kijkt. Wát?

Ja wat wij zien als werkelijkheid is volgens de moderne wetenschap een illusoire, ingebeelde, imaginaire, virtuele sfeer die niet los van ons staat maar alles te maken heeft met de manier waarop wij er naar kijken. Wat wij er van verwachten. Wat wij er in zien. Wat wij ervoor voelen. Deze werkelijkheidswerking uit zich onder meer op manieren die wij placebo/nocebo effect noemen, geluk, pech, ideopatisch (onbekende oorzaak), toeval 1, synchroniciteit, de wet van Murphy, spontane/ onverklaarbare genezing, toeval 2, of: wonder.

Waarschijnlijkheidsstaat – feitelijke staat

De wereld bestaat dus uit energie. En dankzij onderzoekingen in de kwantumfysica zijn een aantal fascinerende eigenschappen van energie aan het licht gekomen.

Bij het observeren van zo’n piepklein ‘deeltje’ bijvoorbeeld blijkt het onmogelijk om tegelijkertijd zowel de snelheid als de plaats van dat deeltje vast te stellen. Omdat alleen al het waarnemen van de snelheid of de locatie tot gevolg heeft dat het deeltje van de waarschijnlijkheidsstaat overgaat in de feitelijke staat. Alle andere kenmerken zijn op dat moment niet meer dan waarschijnlijkheden.

Anders gezegd: energie heeft bepaalde tendensen. Op het ogenblik dat we naar een van die tendensen kijken , manifesteert die zich, terwijl alle andere tendensen latent blijven.
Dit zou je kunnen vergelijken met het leren kennen van een mens. Als je iemand boos maakt, is op dat moment zijn ’tendens’ om aardig te zijn onzichtbaar. Je zou kunnen zeggen dat energie weet wanneer ze geobserveerd wordt en zich dan gedraagt volgens onze verwachtingen. Energie reageert op ons. Zij heeft bewustzijn.

Daarom wordt er gezegd dat moderne wetenschap en oude wijsheid overeenstemmen in hun beschrijving van de wereld als een droom; een weefsel van verschijnselen, bestaande uit energie en bewustzijn.

Is realiteit vast en zeker?

Realiteit kan nogal ongrijpbaar zijn, letterlijk een bewegend doel. Wij zijn gewend om realiteit te zien als iets dat vast is en zeker. Maar is de realiteit wel vast en zeker zoals wij altijd hebben aangenomen? Hoe verhouden geest en materie zich tot elkaar?

Muziek- en natuurkundige Ralph Rousseau geportretteerd als Sir Isaac Newton

Eeuwenlang waren er twee verschillende manieren waarop het universum werd bestudeerd: materie en geest. Met dank aan René Descartes en Sir Isaac Newton. Het onderzoek naar materie, de materiële wereld, werd geacht de ware wetenschap te zijn. De objectieve, neutrale buitenwereld kon worden berekend en in zekere mate worden voorspeld. Maar het innerlijke rijk van de geest vond men te onvoorspelbaar en te ingewikkeld en deze werd daarom maar overgelaten aan de autoriteit van de kerk. En in de medische wereld worden lichaam en geest tijdens de opleiding al gescheiden. Geest (psychologie) en lichaam worden letterlijk apart gezet in verschillende gebouwen.

De natuurkunde van Newton gaat over het voorspelbare. Het bekijkt het universum alsof het een enorme machine is of een gigantisch uurwerk. Maar wanneer je energie wilt bestuderen, de gebeurtenissen in de immateriële wereld voorbij ruimte en tijd, en het gedrag van atomen ( de bouwstenen van alles in het fysieke universum) dan kom je in het gebied van de kwantumfysica. En het blijkt dat het er in deze minuscule subatomaire wereld van elektronen en fotonen totaal anders aan toe gaat dan in de veel grotere wereld van appels, voetballen en de maan die ons zo vertrouwd is.

Atomen: hoe beter je er naar kijkt des te vager het wordt

Toen kwantumfysici steeds nauwkeuriger gingen kijken bleek dat hoe meer je inzoomt op een atoom des te vager en onduidelijker het wordt, tot het punt dat het atoom zo goed als verdwijnt. De wetenschappers zeggen dat atomen 99,99999999999999999 procent lege ruimte zijn.

Model van het atoom door de jaren heen…

Maar die ruimte is niet echt leeg, die is in feite gevuld met energie. Specifieker gezegd: het bestaat uit een enorm palet energie- frequenties die een met elkaar verbonden veld van informatie vormen.
Dat betekent dat het ons bekende universum en ieder ding daarin -ongeacht hoe solide, zwaar of hard die materie lijkt te zijn- in essentie energie en informatie is. Dit is een wetenschappelijk feit.

In atomen is materie vluchtig: het ene moment is het er en dan is het verdwenen

Atomen bevatten een flinter materie, maar toen kwantum fysici dit probeerden te onderzoeken ontdekten zij iets heel vreemds: materie op deze schaal gedraagt zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Het gedraagt zich niet volgens Newton ’s natuurkundige wetten. Ogenschijnlijk chaotisch, onvoorspelbaar.

En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd. Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. Het bestaat alleen als een tendens, een waarschijnlijkheid of een mogelijkheid. In kwantum bestaan er geen absolute materiële dingen.

Wetenschappers zagen ook dat zij het gedrag van subatomaire deeltjes konden beïnvloeden alleen maar door de deeltjes te observeren. De reden waarom de deeltjes komen en dan weer verdwijnen ( en ze komen en verdwijnen de hele tijd) is dat al deze deeltjes in feite gelijktijdig bestaan in een oneindige rij van mogelijkheden of waarschijnlijkheden binnen het onzichtbare en eindeloze kwantum-veld van energie.

Op de schaal van atomen gedraagt  materie zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Het gedraagt zich niet volgens Newton ’s natuurkundige wetten. Ogenschijnlijk chaotisch, onvoorspelbaar. 
Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd.
Het is in kwantum-fysisch verband interessant om te zien dat meditatie is: op een niet specifieke plek in een niet specifieke tijd zijn.

Wij zijn niet onze gedachten en onze verhalen, wij zijn niet onze aangeleerde cultuur en onze kennis, wij zijn niet ons verleden, wij zijn niet de trauma's en successen die wij hebben ervaren. Wij zijn het bewustzijn waarin dit alles verschijnt.

Het Waarnemers-effect is de benaming van een bekend wetenschappelijk fenomeen. Het Zonder oordeel waarnemen is een bekende oeroude meditatietechniek. :-)

Waarnemers-effect: fysieke materie kan niet bestaan totdat wij het observeren

Alleen wanneer je als waarnemer aandacht focust op een locatie van een elektron verschijnt de elektron daadwerkelijk op die plek. Kijk vervolgens een andere kant op en de sub-atomische materie gaat weer over in energie. Dus volgens dit waarnemers-effect kan fysieke materie niet bestaan of zich niet manifesteren tot het moment waarop wij het observeren. Het moment waarop wij het opmerken en het onze aandacht geven. En wanneer wij er geen aandacht meer aan geven verdwijnt het, gaat het terug naar daar waar het uit voortkwam.

Materie is dus voortdurend aan het transformeren, aan het oscilleren , vibreren tussen het zich manifesteren in materie en het verdwijnen in energie. Volgens wetenschappers ongeveer 7.8 keer per minuut om preciezer te zijn. En omdat de menselijke waarneming dus intiem verbonden is met het gedrag en het verschijnen van materie zou je kunnen zeggen dat geest boven materie ‘mind over matter’ een kwantum-realiteit is.

Omdat alles wat wij in onze macro-wereld kunnen zien, alles wat wij kunnen aanraken, bestaat uit deze sub-atomische materie, doen in zekere zin ook wij -samen met alles wat er in onze wereld is -de hele tijd deze verdwijn- en verschijn truc.

Potentiële realiteiten tot leven brengen

En dus als het zo is dat sub-atomische deeltjes gelijktijdig bestaan op een oneindig aantal mogelijke plaatsen dan doen wij dat in zekere zin óók. En net zoals deze deeltjes overgaan van overal tegelijk zijn (als golf- of energie) naar een precies dáár zijn waar de waarnemer kijkt , op het ogenblik dat de waarnemer aandacht geeft (deeltje- of materie) zijn wij potentieel in staat om een oneindig aantal potentiële realiteiten fysiek tot leven te brengen.

We zijn niet alleen maar observanten, we zijn ook participanten (deelnemers) aan de realiteit.

Je kunt niets nieuws creëren vanuit het bekende

Er zijn wetenschappers zoals de Amerikaanse dr. Joe Dispenza die zeggen dat je de frequentie van de atomen en moleculen in je lichaam omhoog kunt brengen en gewaarwordingen en overtuigingen over jezelf kunt veranderen wanneer je een hogere emotionele creatieve gemoedstoestand omarmt zoals bezieling, dankbaarheid, kracht. Dan laat je je atomen sneller draaien, net zoals de bladen van een ventilator en ga je een sterker energieveld rondom je lichaam uitzenden wat invloed heeft op de materie in je lichaam. Je wordt dan meer energie en minder materie. Je wordt dan meer een golf en minder een deeltje.

Wanneer energie langzamer vibreert blijven deeltjes langere periodes in de fysieke realiteit. Bij een hogere vibratie zijn deeltjes meer energie dan materie omdat ze een kortere golflengte hebben.


Om een overtuiging of waarneming over jezelf of over je leven te veranderen moet je een besluit nemen met voldoende intentie die de hardware (aangeleerde) programma’s in je hersenen te boven gaat en ook sterker is dan de verslavende biochemische /hormonale drang om alsmaar binnen bekende emoties te blijven. Uit de cirkel komen van dezelfde gedachten / zelfde gevoelens/ zelfde fysieke, biochemische reacties.

Ongeveer alles wat er is op de wereld vibreert. De planeet zelf vibreert. Alle materie bestaat uit atomen en deeltjes die constant in beweging zijn. Alles beweegt, vibreert, kronkelt en draait rond.
Geluid beïnvloedt materie en de cellen en moleculaire structuur in het menselijk lichaam. Cymatics laat heel duidelijk zien hoe geluid materie beïnvloedt.

“Meditatie kan honderden genen activeren, bijvoorbeeld die van tumor-suppressie”

Aan het slot van dit artikel internist/oncoloog Dr Mitchell Gaynor (1956-2015) aan het woord: “Zover we kunnen zien gebruikte iedere cultuur vroeger en nu overal ter wereld muziek als onderdeel van geneeskundige praktijken. Onze huidige cultuur is de enige die dat (bijna) niet doet. We zijn afgedwaald van de kracht van muziek en geluid. Het is alsof je de smaak van zoet probeert te beschrijven aan iemand die geen smaak heeft. Dat is onmogelijk. Maar wanneer je meditaties doet dan kun je het wel voelen. En we kunnen het tegenwoordig ook meten op het niveau van genetische expressie. Er is een test die Heatmaps wordt genoemd die laat zien dat je tijdens meditatie en muziektherapie honderden genen kunt activeren. Bijvoorbeeld tumor-supressie.”