English version

WIJK AAN ZEE – Op diverse locaties in het dorp worden tijdens het TataToernooi schaakfilms vertoond. Badgastenkerkje doet mee met een unieke niet-vertoning van de film The Queen’s Gambit (Netflix 2020)

niet The Queen’s Gambit
Vrijdag 20 januari 20:00 – 21:15
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee
Deur open, biologische thee met lekkers: 19:30

Entree: vrije donatie na afloop
Zorg dat je rond 19:45 binnen bent!

Reserveren niet The Queen’s Gambit vrijdag 20 januari 20:00 Badgastenkerkje

Hoe zo dan ???

Hoezo niet-vertoning van een film, wat is er dan wel?

Zoveel naar een scherm kijken als wij doen is een moderne vorm van meditatie. Ze noemen het Transcendentale Vegetatie. Zonder die grote schermen en zonder die kleine schermpjes zou je al die tijd beschikbaar hebben om in plaats van naar buiten naar binnen te kijken.

Naar binnen

Het idee van naar binnen kijken kan verontrustend zijn, angstaanjagend. Want binnen in je is er niemand die je zegt wie je bent, niemand die vertelt wat je moet doen, niemand die je komt uitleggen wat waar is en wat niet en je kunt er niet eens shoppen, appen, gamen en liken. Maar het kan je alleen maar verontrusten wanneer de extase jou onbekend is die je ten deel valt wanneer je naar binnen valt.

Je vierkante ogen weer rond maken

Een klankschaalmeditatie is een laagdrempelige methode om je uit de surrogaat werkelijkheid van het scherm te halen en je in het hier-en-nu- te laten springen. Het is een manier om je vierkante ogen weer rond te maken. Het is een manier om herrie te transformeren in harmonie,

En dan gebeurt er een wonder

niet The Queen’s Gambit vrijdag 20 januari
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee

wel Klankschalenconcert 20:00 -21:15
Reserveren kan wel maar hoeft niet
Entree: vrije donatie na afloop
Zorg dat je rond 19:45 binnen bent!
Deur open, biologische thee met lekkers: 19:30

“Feiten, kennis en feitenkennis staan niet los van jouzelf. Gewoonlijk openbaart jouw kennis alleen maar het gekende, de kenner blijft on-gemanifesteerd. Kennis zal je van alles openbaren over de wereld maar niet over jezelf tenzij er ook een pijl op jou gericht is. Alle meditatietechnieken zijn er op gericht die kenner te onthullen.

Als je iets weet, wees je dan altijd bewust van degene die dat weet. Laat die niet verloren gaan in het object. Laat je kennis tweeledig zijn, laat het twee kanten opstromen. Word je bewust van het gekende en de kenner. Laat je uitgaande aandacht regelmatig terugkeren en rusten in de bron. Verlies geen van beide uit het oog. Met een beetje oefenen kun je je geleidelijk bewust worden van beide. En dan gebeurt er een wonder”. R.

not The Queen’s Gambit january 20, ’23

WIJK AAN ZEE – Chess films will be shown at various locations in the village during the Tata Tournament. Badgastenkerkje participates in a unique non-screening of the film The Queen’s Gambit (Netflix 2020)

not The Queen’s Gambit
Friday 20 January 20:00 – 21:15
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee
Door open, organic tea with goodies: 19:30

Entrance: free donation afterwards
Make sure you are in around 19:45 !

Why ???

What do you mean non-screening of a film, what is there?

Looking at a screen as much as we do is a modern form of meditation. They call it  Transcendental Vegetation. Without those big screens and without those small screens you would have all that time available to look in instead of looking outside.

Going in

The idea of ​​looking within can be unsettling, terrifying. Because inside you there is no one to tell you who you are, no one to tell you what to do, no one to explain what is true and what is not and you can’t even shop there or text. But it can only terrify you when the bliss that comes to you when you fall inward is unknown to you.

Make your square eyes round again

A singing bowl meditation is an accessible method to get you out of the surrogate reality of the screen and let you jump into the here-and-now. It’s a way to make your square eyes round again. It’s a way to transform noise into harmony,

And then a miracle happens

not The Queen’s Gambit Friday 20 January
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee

or Sounding Scales Concert 20:00 -21:15
Reservations are possible but not required
Entrance: free donation afterwards
Make sure you arrive around 19:45!
Door open, organic tea with goodies: 19:30

"Facts, knowledge and factual knowledge are not separate from yourself. Usually your knowledge only reveals the known, the knower remains unmanifested. Knowledge will reveal to you all kinds of things about the world but not about yourself unless there is also an arrow pointed at you All meditation techniques are aimed at revealing that knower.

If you know something, always be aware of the one who knows. Don't let it get lost in the object. Let your knowledge be twofold, let it flow both ways. Become aware of the known and the knower. Let your outgoing attention return regularly and rest in the source. Don't lose sight of either of them. With a little practice, you can gradually become aware of both. And then a miracle happens." R.

Aanverwante artikelen op deze website: