Mensen kunnen de maatschappij vangen, bewaken, vormen, tiranniseren, al naar gelang de psychologische staat waarin zij zich bevinden, maar de maatschappij is niet de meester over de mens. Hoewel zij de mens kan beïnvloeden, maar de mens breekt de maatschappij altijd weer af.

Wij zijn net zo goed sociale wezens als individuen; We zijn zowel burger als mens. Een goed burger is niet perse ook een goed mens, maar een goed mens móet wel een goede burger zijn. Het conflict tussen de burger en de mens is onvermijdelijk zolang de burger overheerst. En iedere maatschappij die doelbewust de mens ontkent is ten ondergang gedoemd. J.K

WE LIEPEN over een drukke straat. De trottoirs druk met mensen en we roken de geur van uitlaatgas van de auto’s en de bussen. De lucht was grijs, zilver, en het was prettig om in het park te zijn na al het lawaai en drukte. We liepen wat verder het park in en gingen zitten.

De Staat met zijn leger en zijn wetten was bezig om bijna overal het individu op te slorpen

Hij vertelde dat de Staat, met zijn leger en wetten bezig was om bijna overal het individu op te slorpen, en dat de verheerlijking van de Staat nu de plaats ging innemen van de verheerlijking van God. In de meeste landen drong de Staat zo ver door tot in de meest intieme levenssfeer van zijn inwoners. Hun werd verteld wat zij wel- en wat niet moesten lezen en wat zij behoorden te denken.

De Staat hield een goddelijk alziend oogje op hen en nam zo de functie over van de Kerk

De Staat was haar burgers aan het bespioneren. Hield een goddelijk, alziend oogje op hen en nam zo de functie van de Kerk over. het was de nieuwe religie. Mensen waren slaaf van de kerk, maar nu waren ze slaaf van de Staat. Vroeger was het de Kerk, en nu was het de Staat die bepaalde wat zij moesten leren en weten. En geen van beide was iets gelegen aan de bevrijding van de mensen.

Je zou zeggen: de maatschappij er is voor het individu en niet andersom

Hoe verhouden het individu en maatschappij zich tot elkaar? Je zou zeggen: de maatschappij er is voor het individu en niet andersom. De maatschappij staat den dienste van de mensen, zij bestaat om vrijheid te geven aan het individu zodat die de mogelijkheid kan krijgen om zijn hoogste intelligentie te doen ontluiken. Deze intelligentie is niet alleen maar het cultiveren van een techniek of van kennis; het is in contact zijn met die creatieve realiteit die niet komt van uit het oppervlakkige denken.

Intelligentie moet ontdekt worden in vrijheid

Intelligentie is niet een cumulatief resultaat (opstapelen RED) , maar vrij zijn van voortschrijdende prestaties en succes. Intelligentie is nooit statisch; het kan niet worden gekopieerd of gestandaardiseerd, en kan dus ook niet worden onderwezen. Intelligentie moet ontdekt worden in vrijheid.

De collectieve wil en haar manier van handelen, dat is wat de maatschappij is, die biedt het individu deze vrijheid niet. Want de maatschappij die niet organisch is, is altijd statisch. De maatschappij is bedacht, samengesteld voor het gemak van de mens. Het heeft geen zelfstandige mechanismes van zichzelf.

Mensen kunnen de maatschappij vangen, bewaken, vormen, tiranniseren, al naar gelang de psychologische staat waarin zij zich bevinden, maar de maatschappij is niet de meester over de mens

Mensen kunnen de maatschappij vangen, bewaken, vormen, tiranniseren, al naar gelang de psychologische staat waarin zij zich bevinden, maar de maatschappij is niet de meester over de mens. Hoewel zij de mens kan beïnvloeden, maar de mens breekt de maatschappij altijd weer af.

Er is een conflict tussen de mens en de maatschappij omdat de mens in conflict is met zichzelf

Er is een conflict tussen de mens en de maatschappij omdat de mens in conflict is met zichzelf. En het conflict zit tussen het gene dat statisch, star is en dat wat levend is. De maatschappij is hoe de mens zich naar buiten toe uitdrukt. Het conflict tussen hemzelf en de maatschappij is het conflict in hemzelf.

Dit conflict, binnen en buiten, zal altijd blijven bestaan totdat de hoogste intelligentie is ontwaakt.

Wij zijn net zo goed sociale wezens als individuen; we zijn zowel burger als mens

Wij zijn net zo goed sociale wezens als individuen; we zijn zowel burgers als mensen. Wij zijn zowel sociale dieren als ook individu. We zijn zowel burger als mens, separate becomers in vreugde en verdriet. Als er ooit vrede moet zijn dan is het noodzakelijk dat we de juiste verhouding zien tussen de mens en de burger, uiteraard ziet de Staat het liefst dat we helemaal burger zijn, maar dat is de dwaasheid van de regering.

Want het is eenvoudiger om een burger te zijn dan mens

Wij zelf zouden graag de mens uit handen geven aan de burger; want het is eenvoudiger om een burger te zijn dan een mens. Een goed burger zijn betekent efficient functioneren binnen het organisatiemodel van een gegeven maatschappij.

Een goed burger is niet perse ook een goed mens, maar een goed mens móet wel een rechtschapen burger zijn

Efficiënt- en aangepast zijn dat is wat er gevraagd wordt van de burger. Terwijl ze hem taaier maken en meedogenloos en dan is hij in staat om de mens op te offeren aan de burger. Een goed burger is niet perse ook een goed mens, maar een goed mens móet wel een juiste burger zijn, niet van een bepaalde club of land.

Hij zal niet tegen iemand anders zijn, hij zal in verbondenheid samenwerken met andere goede mensen zonder op zoek te zijn naar autoriteiten

Omdat hij in de eerste plaats een goed mens is, zal hij zich niet anti-sociaal gedragen. Hij zal niet tegen iemand anders zijn. Hij zal in verbondenheid samenwerken met andere goede mensen. Hij zal niet op zoek zijn naar autoriteiten, want hij heeft geen autoriteit, hij zal in staat wezen om efficient te zijn zonder de daarmee gepaard gaande meedogenloosheid.

De Staat zal tegen de goede mensen zijn, tegen de intelligente mens maar zo’n mens is vrij van alle regeringen en landen

De burger probeert de mens op te offeren, maar degene die de hoogste intelligentie zoekt zal van nature de de stommiteiten van de burger vermijden. Dus de Staat zal tegen de goede mens zijn, de intelligente mens, maar zo een mens is vrij van alle regeringen en landen.

“Imagine all the people living life in peace”, Freddy Mercury probeert een rol te krijgen in de video Imagine van John Lennon

Iedere maatschappij die doelbewust de mens ontkent is ten ondergang gedoemd

De intelligente mens zal een goede samenleving laten ontstaan; maar een goed burger of onderdaan zal niet een samenleving voortbrengen waarin mensen van de hoogste intelligentie kunnen zijn. Het conflict tussen de burger en de mens is onvermijdelijk zolang de burger overheerst en iedere maatschappij die doelbewust de mens ontkent is ten ondergaan gedoemd.

Er zal alleen een verbroedering plaatsvinden tussen de burger en de mens wanneer het psychologische proces van de mens wordt begrepen.

De Staat, de huidige maatschappij is niet bezig met de innerlijke mens, alleen met de uiterlijke mens, de burger

De Staat, de huidige maatschappij is niet bezig met de innerlijke mens, alleen maar met de uiterlijke mens, de burger. Zij kan de innerlijke mens ontkennen, maar hij komt altijd de uiterlijke te boven, laat de plannen spaaklopen die zo sluw bedacht zijn voor de burger. De Staat offert het heden op voor de toekomst. Die is altijd bezig zichzelf veilig te stellen voor de toekomst.

De Staat beschouwt de toekomst als het allerbelangrijkste en niet het heden

De Staat beschouwt de toekomst als het allerbelangrijkste, en niet het heden. Maar voor de intelligente mens is het heden van de allerhoogste importantie. Het nu en niet morgen. Wat is kan alleen maar worden begrepen met het vervagen van morgen.

Verzoenen

Het begrijpen van wat is zorgt voor onmiddelijke transformatie. Het is deze transformatie die van het opperste belang is. En het is juist dit en niet de vraag hoe de burger en de mens met elkaar te verzoenen. Wanneer deze transformatie plaats heeft, komt het conflict tussen de mens en de burger tot een einde. J.K

Nieuwe maatschappij opbouwen

“Bottom-up een nieuwe maatschappij bouwen.” Marlies Dekkers in gesprek met Nijenrode hoogleraar strategic leadership Bob de Wit over zijn nieuwe ‘Gids’ Regio 4.0.’ 

Het is jouw zuiverheid die de realiteit verder binnentrekt

Stop met vechten. En zet de tv uit.

Disclaimer