Mediteren is een manier om op een directe manier iets  aan de weet te komen. Zonder (ver)oordelen, zonder (voor)-oordeel, zonder commentaar, zonder handleiding, zonder professionele blik, zonder censuur,  rechtstreeks. Mediteren is een manier om jezelf te verliezen en jezelf te vinden. Gedurende onze hele opvoeding en opleiding staan wij onder autoritaire druk van buitenaf. Wanneer we ‘volwassenheid’ bereiken blijven we hangen in het kinderlijke geloof in externe autoriteit dat zich toont in een toenemende hoeveelheid eisen, richtlijnen, gedragscodes, registratieverplichtingen, formats, protocollen, digitale aansturing  Het risico om je eigen kern kwijt te raken is groot wanneer je het zwaartepunt hebt gelegd buiten jezelf.

Artsen willen het beste voor hun patiënten

Giliam Kuijpers, kinderarts, oprichter van opleidingsinstituut voor medische coaches Medgezel, ex-directeur beleid bij Artsenfederatie KNMG, en bestuurslid van het Artsen Covid Collectief:

“Artsen willen het beste voor hun patiënten, maar ze werken binnen een systeem met regels, protocollen, management, collega’s, enzovoort, waardoor ze het zicht kwijt raken op wat echt belangrijk is.

Door de coronacrisis is het medische systeem verder uit het lood geslagen”, zegt Kuijpers. “We zijn mechanistisch en technocratisch bezig.” Ze verwijst naar het boek Verdraaide Organisaties van Wouter Hart om aan te duiden wat er mis is in de medische cultuur.

On-natuurlijke managementlogica maakt ‘verdraaide organisaties’

Organisaties zijn ‘verdraaid’ als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee veel beter. 

BBC verfilming van Shakespeare’s Mac Beth uit 2010 waarin de the three witches (the weird sisters) worden uitgebeeld als verpleegsters.

Weer gaan varen op ethisch kompas

“Zeker in het medische wereldje is een enorme zuigkracht die jou uit jezelf trekt.” Ik moet steeds denken aan de regels uit MacBeth: Fair is foul, foul is fair. Alles is omgedraaid.” Om uit de crisis te komen, moeten we weer gaan varen op ons eigen ethische kompas, zegt Kuijpers in een interview met Michiel de Jong op 16 februari.

“Klopt het wat we doen? Wat gebeurt er nu echt om mij heen?” Klopt dat met onze menselijkheid? Van het morele kompas heb ik het gevoel dat het compleet de verkeerde kant uitslaat en dat we een stukje menselijkheid uit het oog zijn verloren.” Volgens Kuijpers zouden politieke en medische leiders tegenspraak moeten organiseren. Daarin falen ze op dit moment. “Er is sprake van groepsdenken. Een illusie van unanimiteit. We zijn de acute fase van de crisis al lang voorbij.”

Te belazerd om verder te denken dan onze angst

Naast Gilian Kuijpers en het Artsen Covid Collectief zijn er steeds meer personen en organisaties die de vruchteloze schadelijkheid van het corona beleid benoemen, zoals:

Klinisch ethicus bij Erasmus M.C. Erwin Kompanje: het coronabeleid is inhumaan

Emeritus hoogleraar, immunoloog Pierre Capel: de geschiedenis toont vele voorbeelden waarbij kinderen werden geofferd om de angst voor goden of natuurkrachten zoals een aardbeving te bezweren. We denken dat dit soort zaken verleden tijd is. Maar is het kinderoffer echt verleden tijd? Waar zijn we nu mee bezig? We maken kinderen het leven onmogelijk. We zijn te belazerd om eens verder te denken dan onze angst. kinderoffer – YouTube

Ira Helsloot is als hoogleraar Besturen van Veiligheid al jaren bezig met pandemieën, rampen en extreme scenario’s. Hij ziet nu een bekend patroon. In een interview met Paul van Liempt (feb 2021) zegt hij:

“Bij elke crisis ontstaan bange adviseurs die wijzen op het risico van de tweede klap, bij alle rampen hebben we dat gezien.” Terwijl inmiddels duidelijk is dat de angst voor corona niet overeenstemt met het reële gevaar. “Ondertussen weten we hoe groot de bijeffecten zijn in vergelijking met het gevaar van corona.” 

Artsen Covid Collectief

Artsen Covid Collectief is een non-profit organisatie van artsen en medische professionals die via een open debat tot een andere corona-aanpak willen komen:

“Wij kunnen ons op basis van de artseneed of -gelofte niet langer verenigen met de huidige coronamaatregelen en vragen om een open en vrije dialoog over onderstaande doelen en argumenten. Deze met volgens ons plaatsvinden met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij, duidelijk zichtbaar, respectvol, onbevooroordeeld en op basis van de juiste gegevens. Deze oproep doen we met alle respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de pandemie en met medeleven voor de zieken en nabestaanden van hen die zijn overleden.”

Doel 1: Het SARS-CoV-2 virus schrappen van de lijst A van meldingsplichtige ziekten. Stelling: COVID-19 blijkt niet gevaarlijker of dodelijker te zijn dan andere griepvirussen. Meer dan 98% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,3% en ligt waarschijnlijk lager. (update: 0,23) (update: 0,15)

Doel 2: Afschalen van de maatregelen en zo snel mogelijk terugkeren naar ‘normaal’ Stelling: De huidige coronamaatregelen veroorzaken meer schade dan zij trachten te voorkomen. De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde of noodzakelijke bescherming tegen het virus.

Doel 3: Opheffen van de inperking van vrijheden en grondrechten. Stelling: Dreiging van het virus rechtvaardigt geen inperking meer van vrijheden en grondrechten. Kwetsbare personen verdienen extra aandacht. Maatregelen mogen alleen in goed overleg worden toegepast en op basis van vrije keuze. Waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Doel 4: Duidelijkheid scheppen over het doel van de maatregelen Stelling: Het oorspronkelijke doel (flattening the curve) is al lang bereikt. In maart was het beleid erop gericht overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Nu lijkt het beleid erop gericht om besmettingen te voorkomen, met zeer ingrijpende en langdurige gevolgen. En gebaseerd op een verkeerde testsituatie.

Doel 5: Staken van het gebruik van de PCR-test bij mensen die geen griepverschijnselen hebben. Stelling: Positieve testen worden ten onrechte gebracht als ‘besmetting’ en als ‘uitbraak’. De PCR test dient alleen gebruikt te worden voor het vaststellen van een virus in een ziek persoon en is niet geschikt om ‘besmettingen’ in de algemene bevolking vast te stellen.

Doel 6: Het overheidsbeleid moet vooral gericht zijn op gezondheidsbevordering. Stelling: het huidige beleid schaadt de gezondheid meer dan dat zij die bevordert of beschermt. De gezondheidstoestand speelt een zeer grote rol bij het verloop van een infectie met COVD-19. De huidige ‘angst voor het virus’, de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig waardoor het risico op infecties en andere (chronische) aandoeningen verder toeneemt. Er zijn veel methoden, waaronder leefstijl, om de weerstand te verhogen. www.artsencovidcollectief.nl Ben je arts en voel je je verbonden met ons initiatief neem dan contact met ons op via de website.

Disclaimer